Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogud 2019/2020. õppeaastal

ÕN nr 1 / 03.09.2019

Päevakord

 1. ÕN sekretäri valimine – M. Privits
 2. 2019/2020. õa eesmärgid – M. Privits
 3. Õpilase arengu toetamise ja hindamise korra muudatused kooli õppekavas – K. Salumäe
 4. Sisehindamise korra tutvustamine – M. Privits

Õppenõukogud 2018/2019. õppeaastal

ÕN nr 9 / 30.08.2019

Päevakord

 1. 2018/19. õa täiendava õppetöö sooritamine, õpilaste klassikursuse ja põhikooli lõpetamine – K. Salumäe
 2. 2018/19. õa kokkuvõte – õppejuht K. Salumäe, sotsiaalpedagoog R. Kivisild, huvijuht E. Meresmaa, Hev koordinaator E. Esula, psühholoog E. Paadimeister, Ettevõtliku kooli koordinaator K. Suie, haridustehnoloog H. Arumäe
 3. Kooli kodukorra muudatused – M. Privits
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine – M. Privits
 5. 2019/20. õa õpilaste arv klassiti – K. Salumäe
 6. Päevakajalised küsimused – K. Salumäe

ÕN nr 8 / 20.06.2019

Päevakord

 1. 12. klassi õpilaste tunnustamise kinnitamine – K. Salumäe
 2. Gümnaasiumi lõpetamine – K. Salumäe

ÕN nr 7 / 19.06.2019

Päevakord

 1. Põhikooli lõpetamine – õppejuht K. Salumäe
 2. Täiendavate õppetööde sooritamine ja õpilaste järgmisesse klassi üleviimine – K. Salumäe
 3. Päevakajalised teated – direktor M. Privits

ÕN nr 6 / 06.06.2019

Päevakord

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine – õppejuht K. Salumäe
 2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine – õppejuht
 3. Täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine – õppejuht

ÕN nr 5 / 30.05.2019

Päevakord

 1. 9. klassi õppetöö tulemused III trimestril – õppejuht K. Salumäe
 2. Lapsevanema avaldus – õppejuht
 3. Õppekava muudatused gümnaasiumiastmes – õppejuht

ÕN nr 4 / 30.04.2019

Päevakord

 1. II trimestri õppetöö ja õpilaste puudumiste kokkuvõte – K. Salumäe
 2. Määratud tugiõppe sooritamine – K. Salumäe
 3. 12. klassi õpilase avaldus gümnaasiumi kursusehinde parandamiseks – K. Salumäe

ÕN nr 3 / 11.12.2018

Päevakord

 1. Kooli arengukavale arvamuste andmine – Marget Privits
 2. Jooksvad küsimused – Kaili Salumäe

ÕN nr 2 / 04.12.2018

Päevakord

 1. 12. klassi õpilase avaldus gümnaasiumi kursusehinde parandamiseks – õppejuht Kaili Salumäe.
 2. Lapsevanema taotluse alusel, koduõppe korraldamise otsustamine – õppejuht Kaili Salumäe.
 3. 12. klassi õpilaste ettepanek järelevastamise korra muutmiseks – õppejuht Kaili Salumäe.
 4. Kooli kodukorra punkti 8. „Õpilaste tunnustamine ja kiitmine“ alapunkti 8.2 täiendamine tunnustamismeetmega – boonuspäevad – Marget Privits.

ÕN nr 1 / 11.09.2018

Päevakord

1. Vaatluskaardid (hev koordinaator E. Esula).
2. VG üldtööplaani kinnitamine ja ametijuhendite arvamuse avaldamine (direktor M. Privits).
3. Muudatused VG hindamise korralduses ja kodukorras (õppejuht K. Salumäe).
4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekokku.


Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

30. aprill 2018

Päevakord

 1. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord”
 2. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“

27. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

 1. klassi õpilaste avaldused eelmistel õppeaastatel saadud õpitulemuste (kursusehinnete) parandamise kohta – H. Arumäe

13. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

 1. I poolaasta õppetöö kokkuvõte – Marget Privits, Kaili Salumäe, Hille Arumäe, Külli Lumi.
 2. Aineõpetaja ja klassijuhataja töö analüüsi lühikokkuvõte – Külli Lumi.

14. november 2017 kell 14.05

Päevakord

 1. klassi õpilase Silvester Haugjärve hindamine – M. Privits

17. oktoober 2017 kell 14.05

Päevakord

 1. Üldtööplaan – M. Privits
 2. Hoolekogu liikme valimine – M. Privits
 3. Inglismaalt tulnud õpilaste õpingute jätkamine
Return to Top ▲Return to Top ▲