Valikainete kursused VG-s 2017/2018 õppeaastal

 • Inglise keele kursus õp Ülle Tomingas ja Külli Lumi

Inglise keele riigieksamiks ettevalmistav kursus, kus kinnistatakse inglise keele osaoskusi läbi teemade Estonia, English speaking countries jt.

 • Rootsi kõnekeel õp Annika Oja

Kursus on mõeldud õpilastele, kes pole varem rootsi keelt õppinud. Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Õpime end tutvustama, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu, suhtlema reisil ja tutvume rootsi kultuuriga. Vi ses på lektionen!

 • Mehaanika ülesanded õp Zoja Juuremaa

Mehaanika teemaga (10. kl) haakuvate ülesannete lahendamise tehnikate õppimine ja ülesannete lahendamine.

 • Elektromagnetismi ja elektromagnetlainete ülesanded õp Zoja Juuremaa

Elektromagnetismi teemaga (11. kl) haakuvate ülesannete lahendamise tehnikate õppimine ja ülesannete lahendamine.

 • Riigikaitse õp Raul Peetson

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

 • Praktiline õpe välilaagris õp Raul Peetson

Välilaager toimub lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursuse kavade alusel. Kõik praktilised harjutused tehakse grupis. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväelise rutiini ja päevaplaaniga.

 • Moodsa kunsti ajalugu (19.-20. saj.) õp Ülle Ütt

Kunstiajaloo kursuse käigus saab õpilane  ülevaate 19. ja 20. sajandi kunstivooludest. Kursuse eesmärgiks on anda uusi teadmisi moodsa kunsti ajaloost ning väärtustada terviklikuma maailmapildi kujunemist.

 • Lauluansambel õp Kaja Saar

Muusika valikaine on mõeldud viisi pidavatele neidudele ja noormeestele. Saab laulda solistina ja/või ansamblilauljana. Repertuaari valiku  teevad õpilased ise ning võimalusel saadavad ennast ka muusikainstrumentidel.

Eesmärgiks on arendada lauluhäält, ühislaulmist, muusikalist väljenduslikkust ja esinemisjulgust. Kursus eeldab osalemist proovides,  esinemist kooliüritustel või ülesastumist väljaspool kooli.

 • Joonestamine õp Pernova Tehnikamajast

Kursusel õpitakse tehniliste jooniste vormistamist ja vastava tarkvara kasutamist. Kursusel omandatud oskused ja teadmised on vajalikud kõrgkoolis tehniliste erialade omandamiseks.

 • Üldkehaline õp Indrek Saar ja Mario Mägisalu

Kursusel omandatakse teadmisi ja oskusi kehakultuuri vallas, paraneb spordimeisterlikkus ja üldkehaline ettevalmistus. Tutvutakse erinevate spordialadega ja –valdkondadega.

 • Ettevõtlus- ja majandusõpetus õp Riina Sikkal ja Silja Enok

Kursusel omandatakse teadmisi ettevõtlusest ja majandusest. Tutvutakse erinevate ettevõtete ja majandusvaldkondadega.

 Valikainete kursuste loetelu, mida on võimalik valida 2018/2019. ja 2019/2020. õppeaastal

 KEELED

 • Inglise keel
 • Vene kõnekeele
 • Saksa keel algajatele
 • Prantsuse keel
 • Tekstiõpetus

LOODUSAINED    

 • Matemaatikaeksamiks kordamine
 • Rakendusbioloogia
 • Geograafia
 • Üldine keemia

SOTSIAAL- JA ETTEVÕTLUSAINED

 • Raamatupidamise alused
 • Õiguse alused
 • Õpilasfirma
 • Õpioskused

INFOTEHNOLOOGIA

 • Programmeerimine
 • Andmebaasid
 • HTML ja veebilehe loomine

OSKUSAINED        

 • Mootorsõidukijuhi teooria
 • Treeninguõpetuse alused
 • Avalik esinemine
Return to Top ▲Return to Top ▲