Valikainete kursused VG-s 2015/2016 õppeaastal

Valikainete kursused VG-s 2015/2016. õppeaastal gümnasistidele

 • Vene kõnekeele kursus õp Ester Vahter

See on suuline kursus vene kõnekeele arendamiseks.

Õpitakse suhtlema erinevates igapäevaelu puudutavates situatsioonides.

Õpitakse koostama dialooge ja seejärel neis osalema, õpitakse esitama küsimusi ja neile vastama, õpitakse kuulama ja  aru saama.

Põgusalt tutvutakse ka vene tuntumate kirjandus- ja kultuuritegelastega.

Tundides kasutatakse ka vene keelekeskuse poolt välja töötatud kõnearendusmängu.

 • Saksa keel algajatele õp Katrin Palu
 

Saksa keel algajatele I

 

Esimesel kursusel õpitakse end ja teisi lühidalt tutvustama ja harjutatakse küsimuste moodustamist. Õpitakse numbreid, riikide nimesid.
Saksa keel algajatele II

 

Teisel kursusel käsitletakse perekonna teemat. Õpitakse kellaaegu, aastaarve, kuid, nädalapäevi ja tähtpäevi.
Saksa keel algajatele III

 

Kolmandal kursusel räägitakse päevaplaanist ja hobidest. Käsitletakse kohvikus söömise ja toiduainete ostmise teemasid.

Saksa keele valikaine on mõeldud neile õpilastele, kes pole varem saksa keelt õppinud. Kursuse eesmärk on saada algteadmisi saksa keeles, rõhuasetus on suhtlusoskuse arendamisel.

 • Rootsi kõnekeel õp Annika Oja

Kursus on mõeldud õpilastele, kes pole varem rootsi keelt õppinud. Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Õpime end tutvustama, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu, suhtlema reisil ja tutvume rootsi kultuuriga. Vi ses på lektionen!

 • Prantsuse keel algtasemel õp Maarja Kallit

Õpilane omandab vajaliku sõnavara ja grammatika viisil, mis võimaldab aine käigus käsitletud igapäevaelu valdkondades rakendada kõiki keelelise kompetentsuse osaoskusi: oskab lihtsal viisil suhelda; kirjutada lühikest teadet või postkaarti ja täita formulare isikuandmetega; kirjeldada ennast, oma elukohta, oma perekonda ja tuttavaid; mõistab kirjalikku ja kuuldud teksti tuttaval teemal.

 • Hispaania keel algtasemel õp Maarja Kallit

Õpilane omandab vajaliku sõnavara ja grammatika viisil, mis võimaldab aine käigus käsitletud igapäevaelu valdkondades rakendada kõiki keelelise kompetentsuse osaoskusi: oskab lihtsal viisil suhelda; kirjutada lühikest teadet või postkaarti ja täita formulare isikuandmetega; kirjeldada ennast, oma elukohta, oma perekonda ja tuttavaid; mõistab kirjalikku ja kuuldud teksti tuttaval teemal.

 • Õpilasfirma             õp Riina Sikkal

„Õpilasfirma“ on Junior Achivement Eesti ettevõtlusõppe programm, mille põhimõte on „Õpime tegevuse kaudu!“. Õpilasfirma luuakse selleks, et paremini omandada äritegevuse põhialuseid, arendada algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi raames luuakse ettevõte, mis valmistab  tooteid ja  õpilasfirmade laatadel püütakse toode maha müüa.

 • Programmeerimine 1 õp Martin Tammai

Kursusel saab ülevaate programmeermise alustest.  Õpitakse looma algoritme ülesannete lahendamiseks kasutades tsükleid, tingimuslauseid ja teisi peamisi programmeerimise funktsioone.

 • Programmeerimine 2 õp Martin Tammai

Kursusel kasutatakse “Programmeerimine 1” kursuselt omandatud teadmisi, et luua graafilise keskkonnaga programme. Võimalik on kasutada eelmise kursuse programme ja lisada neile juurde graafiline liides või alustada hoopis teistsuguste ideedega, mille lahenduseks on graafiline liides just parim.

 • Andmebaasid õp Martin Tammai

Kursus annab ülevaate andmebaaside olemusest: miks neid on vaja ja kuidas töötavad. Õpitakse looma otstarbekaid andmebaase ja tabeleid nii teoreetiliselt kui praktiliselt.

 • HTML ja veebilehe loomine õp Martin Tammai

Kursus annab ülevaate HTML keele peamistest funktsioonidest. Kursusel omandatakse praktilised oskused lihtsamate veebilehtede loomiseks nii funktsionaalselt kui kujunduslikult.

 • Mehaanika ülesanded õp Zoja Juuremaa
 1. kl klassikalise suuna rühmale
 • Elektromagnetismi ja elektromagnetlainete ülesanded õp Zoja Juuremaa
 1. kl klassikalise suuna rühmale
 • Majandusmatemaatika elemendid õp Eleri Eier

Pigem kitsale matemaatikale kui laiale.

Õpilane saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest. Kursuse läbinuna oskab õpilane kasutada finantsmatemaatika aluseid teadmisi ja matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises.

 • Male gümnasistidele õp Eleri Eier

Malekursus huvilistele ja edasijõudnutele

 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond õp Merit Eier, Hille Arumäe, Riina Sikkal

Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelu olukordades, uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada probleeme, ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine. Lahutamatu osa on eksperimentaalsed tööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on suunatud ka uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele.

Käsitletavad probleemid on õpilastele elulised ning nüüdisaja ühiskonnas laia kandepinnaga, motiveerides õpilasi õppima sügavuti nii keemia, füüsika, bioloogia kui ka geograafia mõisteid, teooriaid ja seaduspärasusi tänapäeva teadusele iseloomulikus kontekstis.

 • Rakendusbioloogia õp Hille Arumäe

Kursusel tutvustatakse rakendusbioloogia ajalooliselt väljakujunenud valdkondi põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, nende osa majanduses ja igapäevaelus ka geenitehnoloogia rakendusvaldkondi ning selles kasutatavaid meetodeid. Geenitehnoloogia rakendamist taimedel ja loomadel, sellega kaasnevaid riske ja seost meditsiiniga ning eetilis-moraalseid aspekte.

Õppides omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskust ning kujundatakse õpilaste kaasaegseid bioloogiateadmisi.

 • Riigikaitse õp Margo Sai

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

 • Praktiline õpe välilaagris õp Margo Sai

Välilaager toimub lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursuse kavade alusel. Kõik praktilised harjutused tehakse grupis. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväelise rutiini ja päevaplaaniga.

 • Kunstiajalugu õp Ülle Ütt

Kunstiajaloo kursuse käigus saab õpilane  ülevaate maailma kunstiajaloo põhiperioodidest ja olulisematest kunstnikest.  Kursuse eesmärgiks on anda uusi teadmisi maailma kunsti- ja kultuuriloost ning väärtustada terviklikuma maailmapildi kujunemist. Kursuse hindamisel ei kasutata klassikalist kirjaliku kontrolltöö vormi.

 • Mootorsõidukijuhi teooria õp Jaak Tarre

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad saada B-kategooria autojuhilube. Kursuse teoreetiline osa on kooli poolt ja tasuta, sõidutunnid autokoolis on tasulised.

 • Kunstist laiemalt õp Maiga Tamm

Kursuse raames külastatakse teatrit, õpitakse käsitöökunsti Pärnus Gildi majas; astutakse maalimise vabastavasse maailma; keraamika- ja klaasitöö. Kursusel läbitavad õppekäigud on tasulised (u 50 eurot kursuse kohta)

 • Ideest tooteni õp Riina Arva

Kursuse käigus tutvub õpilane Eesti rahvakunstiga erinevates muuseumides, õppides informatsiooni ja ideede leidmiseks kasutama esemeid muuseumikogudes, et kavandada rahvuslikel ainetel käsitööese (toode) ja see ka valmis teha enda valitud tekstiiltehnikas. Kursuse eesmärk on arendada ettevõtlikust ja samas väärtustada rahvakunsti ja käsitööd. Kursusemaht 35 kontakttundi ja 35 tundi koduseid töid (kokku 2 kursust)

 • Lauluansambel õp Kaja Saar

Muusika valikaine on mõeldud viisi pidavatele neidudele ja noormeestele. Saab laulda solistina ja/või ansamblilauljana. Repertuaari valiku  teevad õpilased ise ning võimalusel saadavad ennast ka muusikainstrumentidel.

Eesmärgiks on arendada lauluhäält, ühislaulmist, muusikalist väljenduslikkust ja esinemisjulgust. Kursus eeldab osalemist proovides,  esinemist kooliüritustel või ülesastumist väljaspool kooli.

Return to Top ▲Return to Top ▲