VASTUVÕTT 1. KLASSI

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi vastuvõtmise korrale”.

1. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.

2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:

1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2. koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
3. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks;
4. Õpilase isikuandmete ankeet.


Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30 .

Lapsevanema meelespea leiate sellelt LINGILT.

Return to Top ▲Return to Top ▲