Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogud 2020/2021. õppeaastal

ÕN nr 1 / 08.09.20

Päevakord:

 1. 2020/2021 õa üldtööplaani tegevuskava.
 2. Vilistlaskogu stipendiumikandidaadi valimine ja kinnitamine.
 3. Õppetoolide tegevused ja ülesanded 2020/2021. õppeaastaks.

Õppenõukogud 2019/2020. õppeaastal

ÕN nr 8 / 28.08.20

Päevakord:

 1. Täiendavad õppetööde sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimine – K. Salumäe
 2. 2019/2020. õppeaasta kokkuvõte – õppejuht K. Salumäe, sotsiaalpedagoog R. Kivisild, huvijuht E. Meresmaa, Hev koordinaator E. Esula, psühholoog E. Paadimeister, Ettevõtliku kooli koordinaator K. Suie, KiVa tiimi juht E. Rand.
 3. Palgakorraldusjuhendi eelnõule arvamuste avaldamine – M. Privits
 4. 2020/2021 õppeaasta eesmärgid ja info – M. Privits, M. Küttim.

ÕN nr 7 / 19.06.20

1. Tugiõpete ja täiendava õppetöö sooritamine ning õpilaste järgmisse klassi üleviimine – K. Salumäe

ÕN nr 6 / 09.06.2020

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja 9. kl õpilaste tunnustamine – K. Salumäe
2. Gümnaasiumi lõpetamine ja 12. kl õpilaste tunnustamine – K. Salumäe.
3. Tugiõpete sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimine – K. Salumäe.

ÕN nr 5 / 04.06.2020

Päevakord:                                                                                                                  

 1.  1. – 8. kl ja 10. – 11. kl õpilaste üleviimine järgmisesse klassi – K. Salumäe.
 2. Tugiõpete määramine ja täiendavale õppetööle jätmine – K. Salumäe.
 3. Põhikooli 1. – 8. kl lõpetamine ja õpilaste tunnustamine – K. Salumäe.
 4. Gümnaasiumi 10. ja 11. kl lõpetamine ja õpilaste tunnustamine – K. Salumäe.

ÕN nr 4 / 12.05.2020

Päevakord:
1. Gümnaasiumi lõpetamine eriolukorras – K. Salumäe

ÕN nr 3 / 10.03.2020

Päevakord

 1. II trm õppetöö kokkuvõte ja tugiõpete määramine – K. Salumäe
 2. Riigieksamite aja, koha ja eksamikomisjonide koosseisu tutvustamine – M. Privits
 3. Päevakajalised küsimused ja info – E. Paadimeister, M. Eier, K. Salumäe

ÕN nr 2 / 03.12.2019

Päevakord

 1. I trimestri õppetöö kokkuvõte ja tugiõppe määramine – K. Salumäe;
 2. Arengukavale arvamuse andmine – K. Salumäe;
 3. 12. kl õpilase avaldus – K. Salumäe;
 4. Päevakajaline info – K. Salumäe.

ÕN nr 1 / 03.09.2019

Päevakord

 1. ÕN sekretäri valimine – M. Privits
 2. 2019/2020. õa eesmärgid – M. Privits
 3. Õpilase arengu toetamise ja hindamise korra muudatused kooli õppekavas – K. Salumäe
 4. Sisehindamise korra tutvustamine – M. Privits

Õppenõukogud 2018/2019. õppeaastal

ÕN nr 9 / 30.08.2019

Päevakord

 1. 2018/19. õa täiendava õppetöö sooritamine, õpilaste klassikursuse ja põhikooli lõpetamine – K. Salumäe
 2. 2018/19. õa kokkuvõte – õppejuht K. Salumäe, sotsiaalpedagoog R. Kivisild, huvijuht E. Meresmaa, Hev koordinaator E. Esula, psühholoog E. Paadimeister, Ettevõtliku kooli koordinaator K. Suie, haridustehnoloog H. Arumäe
 3. Kooli kodukorra muudatused – M. Privits
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine – M. Privits
 5. 2019/20. õa õpilaste arv klassiti – K. Salumäe
 6. Päevakajalised küsimused – K. Salumäe

ÕN nr 8 / 20.06.2019

Päevakord

 1. 12. klassi õpilaste tunnustamise kinnitamine – K. Salumäe
 2. Gümnaasiumi lõpetamine – K. Salumäe

ÕN nr 7 / 19.06.2019

Päevakord

 1. Põhikooli lõpetamine – õppejuht K. Salumäe
 2. Täiendavate õppetööde sooritamine ja õpilaste järgmisesse klassi üleviimine – K. Salumäe
 3. Päevakajalised teated – direktor M. Privits

ÕN nr 6 / 06.06.2019

Päevakord

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine – õppejuht K. Salumäe
 2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine – õppejuht
 3. Täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine – õppejuht

ÕN nr 5 / 30.05.2019

Päevakord

 1. 9. klassi õppetöö tulemused III trimestril – õppejuht K. Salumäe
 2. Lapsevanema avaldus – õppejuht
 3. Õppekava muudatused gümnaasiumiastmes – õppejuht

ÕN nr 4 / 30.04.2019

Päevakord

 1. II trimestri õppetöö ja õpilaste puudumiste kokkuvõte – K. Salumäe
 2. Määratud tugiõppe sooritamine – K. Salumäe
 3. 12. klassi õpilase avaldus gümnaasiumi kursusehinde parandamiseks – K. Salumäe

ÕN nr 3 / 11.12.2018

Päevakord

 1. Kooli arengukavale arvamuste andmine – Marget Privits
 2. Jooksvad küsimused – Kaili Salumäe

ÕN nr 2 / 04.12.2018

Päevakord

 1. 12. klassi õpilase avaldus gümnaasiumi kursusehinde parandamiseks – õppejuht Kaili Salumäe.
 2. Lapsevanema taotluse alusel, koduõppe korraldamise otsustamine – õppejuht Kaili Salumäe.
 3. 12. klassi õpilaste ettepanek järelevastamise korra muutmiseks – õppejuht Kaili Salumäe.
 4. Kooli kodukorra punkti 8. „Õpilaste tunnustamine ja kiitmine“ alapunkti 8.2 täiendamine tunnustamismeetmega – boonuspäevad – Marget Privits.

ÕN nr 1 / 11.09.2018

Päevakord

1. Vaatluskaardid (hev koordinaator E. Esula).
2. VG üldtööplaani kinnitamine ja ametijuhendite arvamuse avaldamine (direktor M. Privits).
3. Muudatused VG hindamise korralduses ja kodukorras (õppejuht K. Salumäe).
4. Õppenõukogu esindaja valimine hoolekokku.


Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

30. aprill 2018

Päevakord

 1. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord”
 2. Arvamuse andmine dokumendi kohta: Põhja-Pärnumaa Vallavalituse määrus ,,Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“

27. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

 1. klassi õpilaste avaldused eelmistel õppeaastatel saadud õpitulemuste (kursusehinnete) parandamise kohta – H. Arumäe

13. märts 2018 kell 14.00

Päevakord

 1. I poolaasta õppetöö kokkuvõte – Marget Privits, Kaili Salumäe, Hille Arumäe, Külli Lumi.
 2. Aineõpetaja ja klassijuhataja töö analüüsi lühikokkuvõte – Külli Lumi.

14. november 2017 kell 14.05

Päevakord

 1. klassi õpilase Silvester Haugjärve hindamine – M. Privits

17. oktoober 2017 kell 14.05

Päevakord

 1. Üldtööplaan – M. Privits
 2. Hoolekogu liikme valimine – M. Privits
 3. Inglismaalt tulnud õpilaste õpingute jätkamine

Return to Top ▲Return to Top ▲