Videojälgimisseadmete kasutamine Vändra Gümnaasiumis

1. Kaamerate kasutamise eesmärk

1.1 Koolis kasutatakse videojälgimissüsteemi õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning kooli vara kaitseks.

2. Kaamerate kasutamise õiguslik alus

2.1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine lubatud õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks.
2.2. Lisaks õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamisele võib turvakaameraid koolis kasutada ilma inimeste nõusolekuta Isikuandmete kaitse seadus § 14 lõike 3 kohaselt ka kooli vara kaitseks.

3. Videojälgimissüsteemi lühike kirjeldus

3.1 Videojälgimissüsteem koosneb videojälgimisseadmetest, sh kaablid, salvestusseadmed ja valvekaamerad.
3.2 Valvekaamerad on paigaldatud:

  • Vändra Gümnaasiumi peauksele
  • Vändra Gümnaasiumi parkla
  • Vändra Gümnaasiumi kooliaed
  • Vändra Gümnaasiumi koridorid

3.3 Vändra Gümnaasiumi kasutab videojälgimisseadmete kasutamisest teavitamiseks kooli territooriumil ja koolihoones  teabekleebist, millel on valvekaamera kujutis ja kirje „VIDEOVALVE“.

4. Videojälgimisseadmete abil kogutavad andmed

4.1 Videojälgimisseadmetele ja nende salvestistele, sh nendes sisalduvatele andmetele, pääsevad ligi üksnes Vändra Gümnaasiumi poolt selleks volitatud töötajad.

5. Tutvumine isiku kohta kogutud andmetega

5.1 Salvestistega tutvumiseks tuleb esitada kirjalikus vormis sooviavaldus, milles kirjeldatakse võimalikult täpselt vaadelda soovitavat ala ning on märgitud vaadelda soovitav ajavahemik, mis ei ületa 1 tundi. Kooli IT töötaja selgitab välja, kas kirjeldatud ala asub turvakaamerate jälgimisalas ja kas antud ajavahemikul selles alas salvestistel ei esine Isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 toodud olukordi, mis võivad takistada salvestiste taasesitamist. Kirjalikule sooviavaldusele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Avaldus registreeritakse kooli dokumendiregistris.
5.2 . Salvestiste taasesitamine võimaldatakse vaid selle olemasolu korral salvestusseadmes.

6. Videojälgimisseadmete salvestiste säilitamine

6.1 Vändra Gümnaasium säilitab videojälgimisseadmete salvestisi vähemalt üks kuu kuni salvestusmahu täitumiseni, mille järel salvestuvad uued salvestised üle vanade ning vanad salvestised kustuvad ning videojälgimisseadmete kasutamise lõpetamisel kustutatakse ühe kuu jooksul kõik videojälgimisseadmete abil kogutud salvestised, välja arvatud juhul, kui õigusaktidest tuleneb teisiti. Pärast videojälgimisseadmete salvestiste säilitamise aja möödumist või muul juhul, kui see on õigusaktidest tulenevalt asjakohane, kustuvad või kustutatakse salvestised.

Return to Top ▲Return to Top ▲