Valikainete kursused VG-s 2020/2021 õppeaastal

Valikainete kursused toimuvad reedeti, vajadusel 4 tundi järjest vahetundide ajad lepitakse kokku jooksvalt. Kursuse maht on 35 tundi.

 • Programmeerimine õp Rangel Himmaste

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” (või lihtsamalt “Programmeerimine”) annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. Kursusel kasutatakse programmeerimiskeelt Python.

Kursus lõpeb kursusetööga, mida on võimalik sooritada ka Tartu Ülikoolis. Loe kursusest lähemalt https://didaktika.cs.ut.ee/progttl/kursusest/

 • Keemia praktikumid õp Merit Eier

Valikkursus on mõeldud keemia huvilistele õpilastele, kes soovivad omandada elementaarsed oskused keemialaboris töötamiseks.
Keemia praktikumi valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele.

Valikkursus kinnistab gümnaasiumi keemiakursustes omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi ning aitab paremini mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ja kulgemise mehhanisme. Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel. Kursuse käigus omandatakse muuhulgas ka teadmised ohutusnõuetest laboris ning enamlevinud töövõtted laboris.

Kogu õppetöö toimub loodusainete laboris laboratoorseid töid tehes. Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema praktilised tööd tehtud ning protokollid õpetajale esitatud

 • Füüsika praktikumid õp Zoja Juuremaa

Füüsika on üks neist loodusteaduslikest õppeainetest, mille õpetamist ilma katseteta on raske ette kujutada. Praktiline töö on tegevus, kus õpilane saab omandatud teadmisi rakendada praktikas erinevaid katseid sooritades. Kindla eesmärgiga katsed aitavad tekitada suuremat huvi õppeaine vastu ning neil on oluline roll teadmiste omandamisel, kinnistamisel ning rakendamisel erinevates olukordades.  Katsed aitavad õpilastel arendada mõtlemisoskust, probleemi lahendamise oskust, omandada vaatlemisoskust, aitavad kaasa loovale mõtlemisele.

Õppesisuks on praktilised tööd, mis on valitud elektriõpetusest , soojusõpetusest, molekulaarfüüsikast ning optikast.

Praktikum toimub kaks korda kuus ja kasutatakse hinnet “arvestatud”.

 • Ettevalmistuskursus matemaatika riigieksamiks  õp Aivar Luhaorg

Kursusel korratakse teemasid, mida läheb vaja riigieksami sooritamiseks. Lahendatakse eelnevate riigieksamite ülesandeid, korratakse õpitut ja kinnistatakse matemaatilisi teadmisi.

 • Õpioskused õp Silja Enok

 Kirjanik Arvo Valton on öelnud: “Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.”

Nii nagu joosta saab kiiremini ja aeglasemalt, saab ka õppida selliselt, et vähema ajakuluga võib omandada rohkem teadmisi. Targalt ja efektiivselt õppimine on võimalik selgeks õppida.

Kursuse eesmärk:

 • harjutada mitmekülgseid õpitehnikaid,
 • aidata leida õppijale parim õpistiil,
 • jõuda tulemuseni, kus õppur suudab juhtida ise oma edasist õppimist ja elu.

Kursuse läbimine aitab kujuneda mitmekülgseks, oma eesmärke teadvustavaks nooreks, kes oskab toime tulla erinevates eluvaldkondades.

 • Segakoor õp Kalli Rõõmusaare

Kursus annab võimaluse arendada oma häält, rikastada lauluvara, saada uusi kogemusi koos laulmisest. Toetab uute ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Aitab kujundada loovat mõtlemist läbi laulmise ja muusika kuulamise. Arendab oskust kasutada ainespetsiifilist keelt (noodikiri) info vastuvõtuks, tõlgendamiseks, edastamiseks ja talletamiseks. Panna ennast proovile nii proovis kui laval.

 • Riigikaitse 2019/20 õa jätkukursus  õp Raul Peetson 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses.

Kursuse maht on 70 tundi. Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

 • Mootorsõiduki juhi teooriaõpe õp Aivo Sulg (Aide autokool)

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad saada B-kategooria autojuhilube. Kursuse teoreetiline osa on kooli poolt ja tasuta. Sõiduoskuse õppimine ei kuulu kursuse juurde, sõidutunnid autokoolis on tasulised.

Omandatakse mootorsõiduki juhtimiseks vajalikud teadmised liikluseeskirjadest, mille alusel  on võimalik sooritada  B-katekooria sõiduki juhiloa saamiseks teooriaeksam Maanteeameti teenindusbüroos.

Kursusel omandatud teadmisi hinnatakse hindega “arvestatud” või  “mittearvestatud”

Valikainete kursustele registreerimine toimub eKoolis hiljemalt 31. oktoobriks. 

Vaata lisaks VG õppekava SIIT

Return to Top ▲Return to Top ▲