VASTUVÕTT 1. KLASSI

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitatud “Vändra Gümnaasiumi vastuvõtmise korrale”.

1. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.

2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:

1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2. koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
3. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks;
4. Õpilase isikuandmete ankeet.


Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30 .

Lapsevanema meelespea leiate sellelt LINGILT.

Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2019. a I klassi valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses. Taotluse toetuse saamiseks saab esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks. Taotluse blankett on kättesaadav valla veebilehel www.pparnumaa.ee. Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna halduskeskuse sotsiaaltööspetsialistile. 

Esimesse klassi astuja toetus

Toetuse saaja Lapse vanem või seaduslik esindaja
Toetusemaksmise
tingimused
laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis või
väljaspool valda hariduslike
erivajadustega lastele mõeldud
õppeasutuseslapse rahvastikuregistrijärgne
elukoht Põhja-Pärnumaa vallas
Taotlemis
aeg
01. septembrist kuni 30. septembrini
Toetuse
määr
100 eurot
Dokumendid Taotlus
Maksmise
aeg
01. oktoober

 Toetuse maksmise aluseks on 28. märtsi 2018. a Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määruse nr 14„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“

Return to Top ▲Return to Top ▲