VASTUVÕTT 11. – 12. KLASSI

Õpilase vastuvõtmise Vändra Gümnaasiumi otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Vändra Gümnaasiumi direktori  29.08.2015 käskkirjaga nr 1.8/46 kinnitatud “Vändra Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.
1. Õpilase 11. -12. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos määruses nõutud dokumentidega.
2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Vändra Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile gymn@vandra.ee.

Esitatavad dokumendid 11. -12. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);
2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
5. õpilase isikuandmete ankeet.

Dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis toimub E-R 9.00-15.30

Õpilase kooli vastuvõtmise taotlus

Return to Top ▲Return to Top ▲